ЕТАИ
Друштво за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика


Македонски телеком АД Скопје и T-Mobile Македонија

ON.NET

COSMOFON

HUAWEI

CISCO

VIP operator

ALCATEL - LUCENT

ITS ISKRATEL

Microsoft

SisKon

nextsense

DUNA computers

SKOVIN winery

MIKROSAM

PEXIM

NETCETERA

Теми

Конференцијата ќе ги покрива следните (но и други сродни) тематски подрачја:

 1. Знаење и трансфер на технологии
 2. Моделирање и симулација
 3. Инструментација и мерење
 4. Процесирање на сигнали
 5. Едукација во областите ЕТАИ
 6. SCADA системи
 7. Процесирање на слики и видео
 8. Бази на податоци и информациони системи
 9. Визуелизација
 10. Интернет и ИП технологии
 11. Компјутерски мрежи
 12. Паралелно процесирање
 13. Мултимедиа
 14. Софтверско инженерство
 15. Препознавање на облици и машинска интелигенција
 16. Дистрибуирано процесирање
 17. Компјутерска графика
 18. Компјутерски архитектури
 19. Виртуелни околини
 20. Надежност на компјутерски системи
 21. Невронски мрежи
 22. Роботика и автоматизација
 23. Интелигентни системи и управување
 24. Управување на подвижни објекти
 25. Автоматизација, менаџмент и управување во технички и нетехнички системи
 26. Теорија на управување
 27. Мехатроника
 28. Фази системи
 29. Сензори и навигациски системи
 30. Системи на управување
 31. Системско инженерство
 32. Напредни пристапни технологии
 33. Нова генерација мрежи
 34. Управување на телекомуникациски мрежи
 35. Безжични комуникации
 36. Радио комуникации
 37. Телекомуникациски мрежи
 38. Оптички комуникации
 39. Теорија на комуникации и информации
 40. Регулатива на комуникациите
 41. Воздухопловни и електронски системи
 42. Електроника за широка потрошувачка
 43. Антени и простирање на бранови
 44. Радио-дифузна технологија
 45. Електромагнетна компатибилност
 46. Оптоелектроника и ласери
 47. Инженерство во медицина и биологија
 48. Енерегетска електроника
 49. Индустриска електроника
 50. Интегрирани електронски кола
 51. Полупроводнички електронски елементи
 52. Електрични кола и системи

IEEE Македонска секција

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Технички факултет – Битола

Министерство за образование и наука

Инженерска институција - Скопје