ЕТАИ
Друштво за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика


Македонски телеком АД Скопје и T-Mobile Македонија

ON.NET

COSMOFON

HUAWEI

CISCO

VIP operator

ALCATEL - LUCENT

ITS ISKRATEL

Microsoft

SisKon

nextsense

DUNA computers

SKOVIN winery

MIKROSAM

PEXIM

NETCETERA

Организациски одбор

 1. Ивановски З. – ФЕИТ Скопје, претседавач
 2. Андреевски Ц. – ФТ Охрид
 3. Трајанов Д. – ФЕИТ Скопје
 4. Атанасовски В. – ФЕИТ Скопје
 5. Геразов Б. – ФЕИТ Скопје
 6. Икономовска Е. – ФЕИТ Скопје
 7. Карталов Т. – ФЕИТ Скопје
 8. Латкоски П. – ФЕИТ Скопје
 9. Ојлеска В. – ФЕИТ Скопје
 10. Стојановски Г. – ФЕИТ Скопје
 11. Чорбев И. – ФЕИТ Скопје

IEEE Македонска секција

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Технички факултет – Битола

Министерство за образование и наука

Инженерска институција - Скопје